25. mail 2018 muutub isikuandmete töötlemise regulatsioon!! Idakeskus Sport

Lugupeetud kliendid!

25. mail 2018 muutub seoses Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmääruse jõustumisega isikuandmete töötlemise regulatsioon, seoses sellega oleme uuendanud ka isikuandmete töötlemise põhimõtteid spordiklubis Idakeskus Sport.

 

Palume uuendada enda nõusolekut privaatsuspoliitika kohta.

 

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE ÜLDPÕHIMÕTTED

Kehtib alates: 25.05.2018

Käesolev Isikuandmete Töötlemise Üldpõhimõtted (edaspidi Põhimõtted) selgitab kuidas MTÜ TASMO SPORDIKLUBI  (registrikood 80176664, aadress Punane16, 13619 Tallinn) ja tema gruppi kuuluvad ettevõtted (edaspidi MTÜ TASMO SPORDIKLUBI) töötlevad oma Teenuste pakkumise ja osutamise käigus Isikuandmeid. Kui Te kasutate või olete kasutanud MTÜ TASMO SPORDIKLUBI Teenuseid, veebilehti või  osalenud  MTÜ TASMO SPORDIKLUBI poolt läbiviidavates kampaaniates, loosides või muul viisil edastanud oma Isikuandmeid MTÜ TASMO SPORDIKLUBI.  puudutavad käesolevad Põhimõtted otseselt Teid. Seetõttu julgustame Teid põhjalikult käesolevate Põhimõtetega tutvuma. Kui Te ei nõustu MTÜ TASMO SPORDIKLUBI  Isikuandmete Töötlemise Üldpõhimõtetega, ei ole MTÜ TASMO SPORDIKLUBI  ega Teenused mõeldud Teile ning Te peate hoiduma MTÜ TASMO SPORDIKLUBI  külastamisest ning Teenuste kasutamisest.

 1. Põhimõtetes kasutatavad mõisted
 2. MTÜ TASMO SPORDIKLUBI  (registrikood 80176664, aadress Punane16, 13619 Tallinn), kes töötleb Kasutaja Isikuandmeid GDPR-i mõttes vastutava töötlejana vastavalt käesolevatele Põhimõtetele;

MTÜ TASMO SPORDIKLUBI  ja MTÜ TASMO SPORDIKLUBI veebilehed  eesti, vene keeltes;

 • GDPR – Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (General Data Protection Regulation);
 • Isikuandmed – igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta;
 • Kasutaja – füüsiline isik, kes külastab ettevõtted; loob  konto või kasutab Teenuseid;
 • Leping – MTÜ TASMO SPORDIKLUBI  ja Kasutaja vahel sõlmitav kokkuleppe, mille alusel saab Kasutaja ligipääsuõiguse  MTÜ TASMO SPORDIKLUBI  avaldatavale sisule ja/või  tellimuse/leppingule ning maksab selle eest MTÜ TASMO SPORDIKLUBI  tasu, kui selles on kokku lepitud. Käesolevate Põhimõtete tähenduses käsitletakse Lepinguna ka kokkuleppeid, mis sõlmitakse MTÜ TASMO SPORDIKLUBI  ja Kasutaja vahel ning mille alusel saab Kasutaja õiguse kasutada teenused;
 • Teenus – kõik teenused ja funktsionaalsused, mis on Kasutajale MTÜ TASMO SPORDIKLUBI  poolt kättesaadavaks tehtud, MTÜ TASMO SPORDIKLUBI  kuulvate ettevõtete ja/või koostööpartnerite toodete, teenuste ja soodustuste kohta teadete edastamine, tarbijamängude, kampaaniate ja/või loosimiste korraldamine. Lepingute sõlmimine;
 • Töötlemine – igasugune Isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, sh kogumine ja edastamine;
 • Veebileht – http://sport.idakeskus.ee/ . ee ja kõik sellega seotud alldomeenid.
  1. Isikuandmed ja nende kogumise viisid
   • MTÜ TASMO SPORDIKLUBI  kogub Isikuandmeid Lepingu sõlmimisel, Teenuste osutamisel ja muul moel Kasutaja poolt MTÜ TASMO SPORDIKLUBI   kasutamisel järgmiselt:
   • Kasutaja edastab ise MTÜ TASMO SPORDIKLUBI  oma Isikuandmeid (näiteks sisestab oma nime, kontaktandmed, postitab kommentaari, kasutab erinevaid Veebilehe funktsioone ja Teenuseid);
   • MTÜ TASMO SPORDIKLUBI  kogub ise andmeid Kasutaja käitumise ja tegevuse kohta Teenuste ja veebilehe kasutamisel (andmed vastavalt küpsiste kasutamise tingimustele, mis on kättesaadavad);
   • MTÜ TASMO SPORDIKLUBI  saab Kasutaja isikusamasuse ja/või maksekorralduse õnnestumise kohta kinnituse kolmandalt isikult, kes pakub vastavat teenust. Näiteks on kasutajal võimalik end identifitseerida ID-kaardi, Mobiil-ID, pangalingi, Facebook’i konto või Google+ konto kaudu ning teha Lepingujärgseid makseid pangalingi teenuse kaudu.  MTÜ TASMO SPORDIKLUBI  ei näe Kasutaja PIN 1 ega PIN 2 koode ega salvesta neid. ID-kaardi ja Mobiil-ID kaudu autentimisel ning tahteavalduste või kinnituste allkirjastamisel on Kasutaja kohustatud järgima vastavate arendajate ja MTÜ TASMO SPORDIKLUBI  poolt kehtestatud turvanõudeid ning soovitusi. Selleks soovitame tutvuda lisainformatsiooniga aadressidel http://mobiil.id.ee ja http://www.id.ee;
   • MTÜ TASMO SPORDIKLUBI  Töötleb järgnevaid Isikuandmeid:
   • identifitseerimisandmed (nimi, sünnikuupäev, sugu, isikukood);
   • kontaktandmed (telefon, e-post, aadress);
   • Lepinguliste maksete puhul pangaandmed (Kasutaja pangakonto, panga nimi); 

 

 1. Isikuandmete Töötlemise eesmärgid ja õiguslik alus
  • MTÜ TASMO SPORDIKLUBI  Töötleb Kasutaja Isikuandmeid järgmistel eesmärkidel ja õiguslikel alustel:

- Kasutajaga sõlmitava või sõlmitud Lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks, nt Lepingu sõlminud Kasutaja abistamiseks ja nõustamiseks, kui Kasutaja on esitanud MTÜ TASMO SPORDIKLUBI  vastava päringu;

- Lepingu sõlminud Kasutajale arvete või muude oluliste Teenust puudutavate teadete edastamiseks;

- Lepingu sõlminud Kasutajale Lepinguliste Teenuste osutamiseks, sh ligipääsu võimaldamiseks MTÜ TASMO SPORDIKLUBI  sisule.

 • Kasutaja antud nõusoleku alusel, nt

-  Kasutajale MTÜ TASMO SPORDIKLUBI  partnerite kaupade, teenuste ja soodustuste kohta teavituste saatmine, kui Kasutaja on andnud vastava nõusoleku;

- Kasutajale uudiskirja saatmine, kui Kasutaja on sellel eesmärgil MTÜ TASMO SPORDIKLUBI -le edastanud oma e-posti aadressi;

- MTÜ TASMO SPORDIKLUBI  poolt korraldatavate tarbijamängude, loosimiste ja kampaaniate läbiviimine, kui Kasutaja on andnud vastava nõusoleku.

- MTÜ TASMO SPORDIKLUBI  õigustatud huvi alusel, nt Kasutajaga ühenduse võtmiseks otseturunduslikel eesmärkidel, kui Kliendiga varem sõlmitud Lepingu alusel või talle osutatud Teenuse alusel on võimalik eeldada, et Kasutaja on vastavast pakkumusest huvitatud ning Kasutaja ei ole väljendanud rahulolematust või esitanud vastuväiteid selliste teadete saamiseks;

- Kasutajaga sõlmitud Lepingu täitmise tagamiseks, sealhulgas Lepingu või õigusaktide rikkumiste tuvastamiseks Kasutaja poolt ja selle tõendamiseks (näiteks Kasutaja vastu nõuete esitamiseks). Sellisel juhul on Töötlemise õiguslikuks aluseks MTÜ TASMO SPORDIKLUBI -l õigustatud huvi oma õigusi kaitsta. Olukorras, kus Kasutaja on Lepingut või õigusakte rikkunud, ei kaalu Kasutaja huvid ega õigused MTÜ TASMO SPORDIKLUBI  õigustatud huvi üles;

- veebilehe külastatavuse, Teenuste kasutamise statistika ja muu mitte-personaliseeritud tehnilise informatsiooni kogumiseks Veebilehe kasutamise kohta eesmärgiga täiendada Veebilehte ja Teenuseid.

- MTÜ TASMO SPORDIKLUBI  seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks, nt

 • seadusest tulenev kohustus säilitada raamatupidamisdokumente;
 • seadusest tulenev kohustus edastada pädevatele asutustele vastavate seaduslike taotluste alusel Kasutajate isikuandmeid;
 • MTÜ TASMO SPORDIKLUBI  seadusest tulenev kohustus vastata Kasutaja esitatud päringule või korraldusele.
 • Kasutaja Isikuandmeid võidakse töödelda ka juhul, kui see on konkreetsel juhul vajalik MTÜ TASMO SPORDIKLUBI  või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles Kasutaja huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, samuti juhul, kui see on vajalik Kasutaja või mõne muu füüsilise isiku eluliste huvide kaitsmiseks.
 • Kui Isikuandmete Töötlemine põhineb MTÜ TASMO SPORDIKLUBI  õigustatud huvil, on Kasutajal õigus esitada igal ajal sellele vastuväiteid.

 

 1. Isikuandmete edastamine teenusepakkujatele (volitatud töötlejatele):
  • MTÜ TASMO SPORDIKLUBI  kasutab Kasutaja Isikuandmete Töötlemisel teenusepakkujaid (GDPR-i mõttes volitatud töötlejaid). MTÜ TASMO SPORDIKLUBI  on veendunud selliste teenusepakkujate usaldusväärsuses, sõlminud nendega andmetöötluslepingud ning vastutab nende tegevuse eest.
  • MTÜ TASMO SPORDIKLUBI  kasutab järgnevatesse kategooriatesse kuuluvaid Volitatud Töötlejaid: MTÜ TASMO SPORDIKLUBI  kuuluvad ettevõtted, serveri- ja pilveteenuse pakkujad, MTÜ TASMO SPORDIKLUBI  korraldatavate tarbijamängude, loosimiste ja kampaaniate läbiviimiseks kasutatavate platvormide pakkujad, kodukande teenuse pakkujad.
  • Kasutajatel on õigus nõuda MTÜ TASMO SPORDIKLUBI  detailsemaid andmeid volitatud töötlejate kohta võttes ühendust punktis 12 toodud kontaktandmetel.

 

 1. Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele
 2. MTÜ TASMO SPORDIKLUBI  edastab Kasutaja Isikuandmeid kolmandatele isikutele ainult juhul, kui MTÜ TASMO SPORDIKLUBI  on selleks seadusest tulenevalt kohustatud, kui see on vajalik Kasutajaga sõlmitud Lepingu täitmiseks, kui MTÜ TASMO SPORDIKLUBI –l on selleks õigustatud huvi või kui Kasutaja on andnud selleks oma nõusoleku.
 3. MTÜ TASMO SPORDIKLUBI  edastab Kasutaja Isikuandmeid järgmistele kolmandatele isikutele:
 4. MTÜ TASMO SPORDIKLUBI  teenuse osutajale. Sellisel juhul on edastamise õiguslikuks aluseks Kasutajaga sõlmitud Lepingu täitmine,  MTÜ TASMO SPORDIKLUBI  õigustatud huvi või Kasutaja nõusolek;
 5. MTÜ TASMO SPORDIKLUBI  kuuluvatele ühingutele võimaldamaks pakkuda kliendile MTÜ TASMO SPORDIKLUBI    kuuluvate ettevõtete soodustusi. Sellisel juhul on edastamise õiguslikuks aluseks MTÜ TASMO SPORDIKLUBI  õigustatud huvi teenuse pakkumiseks;
 6. järelevalve-, uurimis- ja korrakaitseasutustele õigusaktides sätestatud alustel. Sellisel juhul on edastamise õiguslikuks aluseks MTÜ TASMO SPORDIKLUBI  seadusjärgse kohustuse täitmine;
 7. audiitoritele, õigus- ja muudele nõustajatele, kui see on vajalik nende kohustuste täitmiseks MTÜ TASMO SPORDIKLUBI  ees ja tingimusel, et nad hoiavad vastavaid andmeid konfidentsiaalsena. Sellisel juhul on edastamise õiguslikuks aluseks MTÜ TASMO SPORDIKLUBI  seadusjärgse kohustuse täitmine (nt audiitorite puhul) või MTÜ TASMO SPORDIKLUBI  õigustatud huvi oma õigusi kaitsta;
 8. võlgade sissenõudmisega tegelevale isikule, kui Kasutajal on tekkinud MTÜ TASMO SPORDIKLUBI  ees võlgnevused. Sellisel juhul on edastamise õiguslikuks aluseks MTÜ TASMO SPORDIKLUBI  õigustatud huvi oma õigusi kaitsta. Olukorras, kus Kasutaja on Lepingut rikkunud või muul viisil  MTÜ TASMO SPORDIKLUBI  õigusi rikkunud, ei kaalu Kasutaja huvid ega õigused MTÜ TASMO SPORDIKLUBI  õigustatud huvi üles.

 

 1. Isikuandmete edastamine kolmandatesse riikidesse
  • MTÜ TASMO SPORDIKLUBI  ei edasta isikuandmeid kolmandatesse riikidesse (riigid, mis ei kuulu Euroopa Majanduspiirkonna riikide hulka) ainult juhul, kui MTÜ TASMO SPORDIKLUBI -l on selleks seadusest tulenev alus, eelkõige, kui adressaatriik pakub Euroopa Komisjoni vastava otsuse kohaselt isikandmetele piisavat kaitset. Juhul, kui adressaatriik ei kuulu piisavat kaitset pakkuvate kolmandate riikide hulka, edastab MTÜ TASMO SPORDIKLUBI  sinna Isikuandmeid ainult asjakohase kaitsemeetme kohaldamise korral, nagu nõuab kohalduvad Euroopa Liidu ning Eesti õigusaktid.
 2. Isikuandmete säilitamine
  • MTÜ TASMO SPORDIKLUBI  säilitab Kasutaja Isikuandmeid kuni see on vajalik nende kogumise eesmärgi täitmiseks, MTÜ TASMO SPORDIKLUBI   õiguste kaitsmiseks või kuni see on õigusaktide kohaselt nõutud.
  • Sõltuvalt isikuandmete liigist, säilitab MTÜ TASMO SPORDIKLUBI  Kasutaja Isikuandmeid järgmiselt:
  • Raamatupidamise dokumendid: 7 aastat alates asjakohase majandusaasta lõpust, tulenevalt seaduse nõudest;
  • Lepinguga seotud Isikuandmeid: 10 aastat alates Lepingu lõppemisest, tulenevalt maksimaalsest aegumistähtajast tahtliku rikkumise puhul;
  • Küpsiste andmed: vastavalt küpsiste kasutamise tingimustele.

 

 1. Turvalisus
  • MTÜ TASMO SPORDIKLUBI  võtab vajalikud organisatsioonilised, füüsilised ja infotehnilised turvameetmed Kasutaja Isikuandmete turvalisuse tagamiseks.
  • Teenuse  kasutav Kasutaja kohustub hoidma Veebilehele sisenemiseks vajalikku kasutajatunnust ja parooli salajas ning sellisel viisil, et see ei satuks kolmandate isikute kätte, v.a. juhul, kui ta on volitanud kolmandat isikut kasutama tema kasutajatunnust ja parooli Teenuste kasutamiseks.
  • Teenuse kasutav  Kasutaja peab koheselt Teenuse teavitama, kui tema andmed on kadunud või sattunud kolmandate isikute valdusesse, et MTÜ TASMO SPORDIKLUBI  saaks võtta tarvitusele vastavad meetmed Isikuandmete turvalisuse tagamiseks.
  • MTÜ TASMO SPORDIKLUBI  ei vastuta selliste turvalisusnõuete rikkumiste eest, mis on tingitud Kasutaja enda tegevusest.

 

 1. Kasutaja õigused ja kohustused
  • Asjakohaste õigusaktidega (eelkõige GDPR-iga) reguleeritud ulatuses on Kasutajal õigus teostada MTÜ TASMO SPORDIKLUBI  poolt Töödeldavate Isikuandmete suhtes järgnevaid õigusi:
   • taotleda juurdepääsu enda Isikuandmetele;
   • nõuda Isikuandmete parandamist;
   • nõuda Isikuandmete kustutamist;
   • nõuda Isikuandmete Töötlemisele vastuväiteid, eriti juhul, kui MTÜ TASMO SPORDIKLUBI  Töötleb neid õigustatud huvi alusel;
   • nõuda Isikuandmete ülekandmist;
   • esitada enda Isikuandmete töötlemise kohta kaebusi;
   • võtta Isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek igal ajal tagasi. Nõusoleku tagasi võtmine ei mõjuta loobumisele eelnenud nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust.
  • Oma õiguste teostamiseks peab Kasutaja kontakteeruma MTÜ TASMO SPORDIKLUBI  Põhimõtete punktis 12 toodud kontaktandmetel. Kasutaja saab teatud õigusi teostada ka oma kasutajakonto kaudu.
  • MTÜ TASMO SPORDIKLUBI  on õigus nõuda Kasutaja isiku tuvastamiseks vajaliku täiendava teabe esitamist.
  • MTÜ TASMO SPORDIKLUBI    vastab Kasutaja taotlusele 1 kuu jooksul ning teavitab Kasutajat, kas ja milliseid meetmeid on MTÜ TASMO SPORDIKLUBI  Kasutaja taotluse lahendamiseks rakendanud. Kui taotlus on keeruline või mahukas, võib MTÜ TASMO SPORDIKLUBI  vastamise tähtaega 2 kuu võrra pikendada. Kui MTÜ TASMO SPORDIKLUBI  ei võta meetmeid vastavalt Kasutaja taotlusele, teatab ta Kasutajale meetmete võtmata jätmise põhjused ning selgitab võimalust esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile või pöörduda oma õiguste kaitsmiseks kohtusse.
  • Kui Kasutaja taotlused on selgelt põhjendamatud või ülemäärased, eelkõige oma korduva iseloomu tõttu, võib MTÜ TASMO SPORDIKLUBI  kas:
   • küsida mõistlikku tasu; või
   • keelduda taotletud meetmete võtmisest.
  • Kasutaja võib nõuda Isikuandmete kustutamist ainult siis, kui esineb üks järgnevatest alustest:
   • Isikuandmeid ei ole enam vaja sellel eesmärgil, millega seoses need on kogutud või muul viisil töödeldud;
   • Kasutaja võtab tagasi Isikuandmete Töötlemiseks antud nõusoleku ning puudub muu õiguslik alus Isikuandmete Töötlemiseks;
   • Kasutaja esitab vastuväite Isikuandmete Töötlemise suhtes, mis põhineb MTÜ TASMO SPORDIKLUBI  õigustatud huvil ja Töötlemiseks pole ülekaalukaid õiguspäraseid põhjuseid;
   • Kasutaja esitab vastuväite Isikuandmete Töötlemisele otseturunduse eesmärgil;
   • Isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult;
   • Isikuandmed tuleb kustutada selleks, et täita MTÜ TASMO SPORDIKLUBI  seadusest tulenevat kohustust;
   • tegemist on alla 13-aastase lapse Isikuandmetega, mida töödeldakse nõusoleku alusel.
  • Kui Kasutaja nõuab Isikuandmete kustutamist, peab ta oma vastavas taotluses põhjendama, millise Põhimõtete punktis 9.6 nimetatud alusel ta seda nõuab. MTÜ TASMO SPORDIKLUBI  ei ole kohustatud Isikuandmeid kustutama, kui selleks puudub alus või kui Isikuandmete Töötlemine on vajalik järgmistel põhjustel:
   • sõna- ja teabevabaduse õiguse teostamiseks;
   • selleks, et täita MTÜ TASMO SPORDIKLUBI  seadusest tulenevat kohustust;
   • selleks, et koostada, esitada või kaitsta õigusnõudeid;
   • MTÜ TASMO SPORDIKLUBI  on muu seadusest tulenev alus Isikuandmete töötlemiseks.
  • Kui Kasutaja Isikuandmete Töötlemine põhineb Kasutaja nõusolekul, on Kasutajal õigus Isikuandmete Töötlemiseks antud nõusolek igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud Töötlemise seaduslikkust.
  • Kui Kasutaja Isikuandmetega seoses peaks toimuma rikkumine ning see kujutab MTÜ TASMO SPORDIKLUBI  hinnangul endast tõenäoliselt suurt ohtu Kasutaja õigustele ja vabadustele, teavitab MTÜ TASMO SPORDIKLUBI  sellest Kasutajat põhjendamatu viivituseta Kasutaja poolt MTÜ TASMO SPORDIKLUBI -le  esitatud kontaktandmetel või kui see ei ole võimalik, siis avalikult.
  • Eesmärgiga hoida Kasutaja Isikuandmeid ajakohastena, on Kasutajal kohustus teavitada e muutumisest.
  • Juhul, kui Kasutaja õigusi on rikutud, on Kasutajal õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile või pöörduda oma õiguste kaitseks kohtusse.

 

 1. Profileerimine turunduslikel eesmärkidel
  • MTÜ TASMO SPORDIKLUBI  teostab Kasutajate suhtes profileerimist turunduslikel eesmärkidel kasutajate MTÜ TASMO SPORDIKLUBI  või mõne kolmanda isiku poolt paigaldatud tekstifailide ehk küpsiste (ingl.k. cookies) abil. Profileerimine on andmetöötlus, mille eesmärgiks on teha ennustusi Kasutaja demograafiliste tunnuste (sugu, vanus) ja huvide kohta ning sellest lähtuvalt kuvada Kasutajale reklaame ja pakkumusi, mis MTÜ TASMO SPORDIKLUBI  arvates Kasutajat huvitada võiks.
  • Turunduslikul eesmärgil profileerimise tulemusel ei tehta Kasutaja suhtes mingeid õiguslikku tähendust omavaid otsuseid.
  • MTÜ TASMO SPORDIKLUBI  kasutab turunduslikul eesmärgil profileerimist õigustatud huvi alusel. Kasutaja võib igal ajal esitada MTÜ TASMO SPORDIKLUBI  turunduslikel eesmärkidel profileerimise kohta vastuväiteid või keelata oma veebilehitsejasse küpsiste salvestamise, seadistades oma veebilehitseja vastavalt. Täpsema informatsiooni saamiseks MTÜ TASMO SPORDIKLUBI  poolt kasutatavate küpsiste kohta,  vaadake MTÜ TASMO SPORDIKLUBI  küpsiste kasutamise tingimusi.
  • MTÜ TASMO SPORDIKLUBI  ei kasuta profileerimiseks isikuandmeid, mida  konto loonud Kasutaja on MTÜ TASMO SPORDIKLUBI  edastanud konto loomise või Lepingu sõlmimise eesmärgil.

 

 1. Põhimõtete muutmine
  • MTÜ TASMO SPORDIKLUBI  võib tekkida vajadus käesolevaid Põhimõtteid muuta tulenevalt muudatustest õigusaktides, MTÜ TASMO SPORDIKLUBI   isikuandmete töötlemise protsessides või järelevalveasutuste või kohtute poolt antud juhistest. Sel juhul teavitab MTÜ TASMO SPORDIKLUBI  Kasutajat enne vastavate muudatuste rakendumist ette mõistliku aja võrra.

 

 1. Kontaktandmed
  • Oma õiguste teostamiseks, nõusolekute tagasivõtmiseks, samuti täiendavate selgituste saamiseks ja MTÜ TASMO SPORDIKLUBI  vastu kaebuse esitamiseks, võib Kasutaja pöörduda MTÜ TASMO SPORDIKLUBI  poole järgmistel kontaktidel:

E-post: sport@idakeskus.ee

Postiaadress: Punane 16, 13619 Tallinn, Eesti