Условия клиентского договора Idakeskus Sport

 Скачать договор

 Общие условия

 

Liikme- ja Kliendilepingu üldtingimused

1.1.  Liikme- ja kliendileping sõlmitakse Klubi Idakeskus Sport (edaspidi Klubi) ja Kliendi vahel Klubi kasutamise tingimustesätestamiseks.

1.2.  Pooltevahelistes suhetes lähtutakse Liikmelepingust sh Liikme- ja kliendilepingu Üldtingimustest, Hinnakirjast ja Klubi Heade Tavadepõhimõtetest.

1.3.  Liikmeleping annab Kliendile õiguse kasutada Klubi teenuseid vastavalt Liikmelepingus kirjeldatud treeningpaketiga sätestatudtingimustele.

1.4.  Liikmeleping sõlmitakse kas tähtajaline või tähtajatu konkreetse paketi kohta ja seejõustub Liikmelepingus määratletudkuupäeval.

2.  Klubikaart

2.1.   Klubikaart väljastatakse Liikmelepingu sõlminud inimesele (edaspidi Klient), alla 18-aastase isiku puhul lepingu subjektiks olevaleisikule.

2.2.   Klubikaardi eesmärgiks on võimaldada tarbida Klubi teenuseid Klubikaardi kehtivusaja ja paketiga kaasnevate tingimustepiires.

2.3.     Klient hoiab Klubikaarti heaperemehelikult ja vastutab selle säilimiseeest.

2.4.   Klient võib Klubikaarti kasutada ainult teenuste isiklikuks tarbimiseks. Klient ei või Klubikaarti kolmandatele isikutele laenata, rendile anda, müüa ega muul viisil edasi anda. Kui Klubikaarti kasutab kolmas isik, on klubil õigus lisada Kliendi kuutasule ühekordse sissepääsu hinnakirjajärgne tasu või Liikmeleping ühepoolselt lõpetada liitumistasu ja muid ettemakseid tagastamata.

2.5.   Klient on kohustatud koheselt informeerima Klubi kliednikaardi kaotamisest või vargusest ja vastutab Klubikaardiga tehtud tehingute eest kuni Klubi informeerimiseni. Uue Klubikaardi väljastamisel on Klubil õigus nõuda kaardiasendustasu.

3.  Tasu ja arveldamisekord

3.1.   Klient maksab Klubi teenuste eest tasu vastavalt Hinnakirjale, Liikmelepingus kirjeldatud Treeningpaketile ja Liikme- ja kliendilepinguÜldtingimustele.

3.2.   Klubi sõlmib Kliendiga Liikme- ja kliendilepingu ning arvestab tasu vastavalt toodut Liikmelepingus sättele p.4-6 kord mida Klient kohustub õigeaegselttäitma.

3.3.   Lisateenuste kasutamise eest Klient tasubkohapeal.

3.4.   Tasu loetakse tasutuks selle laekumisel Klubi pangakontole võikassasse.

3.5.   Tasumisega viivitamisel tasub Klient leppetrahvi vastavalt kehtivale hinnakirjale.Laekunud summast loetakse esmalt kaetuks leppetrahv ja seejärelpõhikohustused.

3.6.   Klubil on õigus Teenuspaketi osutamine peatada, kui Klient ei täida oma kohustusiõigeaegselt.

4.  Kliendiõigused

4.1.   Kliendil on õigus kasutada Klubi spordirajatisi vastavalt Liikmelepingus valitud paketiga sätestatud mahule jatingimustele.

4.2.   Kliendil on õigus saada Klubi klienditeenindusest teavet pakutavate Teenuste, Hinnakirjaja võimalike häirete kohta Teenuste osutamisel ningkasutamisel.

4.3.   Kliendil on õigus taotleda vastavalt Liikmelepingus toodud sättele p.7-8Treeningpuhkust.

Sättes toodud tingimustel ning Liikme- ja kliendilepingu peatamise ajal ei ole võimalik Lepingut lõpetada. Lepingu peatamise ja lõpetamise vahele peab jääma vähemalt 30 kalendripäeva.

5.  Kliendikohustused

5.1.   Kliendil on kohustus kasutada teenuseid viisil, mis ei tekita kahju Klubile ega kolmandatele isikutele ning mis ei ole vastuolus seaduste või Heade Tavadepõhimõtetega.

5.2.   Kliendil on kohustus informeerida Klubi koheselt kõikidest faktilistest asjaoludest jaandmete muutustest Klubiga sõlmitud Liikmelepingus ning muudest asjaoludest, mis võivad mõjutada Kliendi kohustuste täitmist Klubi ees. Informeerimise kohustus kehtib ka siis, kui muudatused on avalikustatud (e-registrid, massiteabevahendid jne).

5.3.   Klient kohustub hoiduma ülejõukäivast füüsilisest koormusest ning jälgima oma tervislikku seisukorda füüsilise tegevuse ajal. Klubi ei vastuta sportimise tagajärjel Kliendile tekkinud vigastusteeest.

5.4.   Klient on kohustatud käituma Klubis viisakalt ja lugupidavalt kaaskülastajate vastu ning suhtuma kaaskülastajatesse heatahtlikult ja sõbralikult. Käesoleva nõude rikkumisel on Klubi töötajatel õigus rikkuja Klubisteemaldada.

5.5.   Klient kohustub hoidma Klubis puhtust ja korda ning kasutama heaperemehelikult Klubi vara. Klient, kes lõhub või rikub Klubi inventari, on kohustatud tema poolt tekitatud kahju hüvitama täies ulatuses vastavalt kehtivaleturuväärtusele.

5.6.   Klient kohustub viibima ainult Klubi klientidele mõeldud ruumides ning järgima Klubi teateid javiitasid.

6.  Klubi õigused jakohustused

6.1.     Klubil on õigus piirata ajutiselt Kliendile Teenuste osutamist seoses broneeritud eriürituste, remondi- ja hooldustöödega või muude asjaoludega juhul kui ta on sellest Kliendile teatanud vähemalt kakskümmend neli (24) tundiette.

6.2.     Klubi ei hüvita Kliendile Klubi kasutamise takistamisest ärajäänud treeningtundi juhul, kui nimetatud treeningut on võimalik läbi viia muul ajal või teises Klubiruumis.

6.3.     Klubi võib piirata Kliendile Teenuste osutamist või peatada ette teatamata, kui Klient rikub Klubi Heade Tavade põhimõtteid, Kliendi ja Klubi vahel sõlmitud Liikmelepingu tingimusi, sealhulgas viivitab kohustuste täitmistega või kasutab Klubi viisil, mis seab ohtu selle toimimise ja häirib teisikliente.

6.4.     Klubi tagab Kliendile Teenuste kasutamise võimaluse Klubi lahtiolekuaegadel vastavalt Liikmelepingus kirjeldatud paketitingimustele.

6.5.   Klubil on õigus läbi viia kampaaniaid, mille käigus antavad soodustused kehtivad ainult kampaania tingimustes määratud ajavahemikul ning laienevad isikutele, kes vastavad kampaania tingimustes toodudreeglitele.

6.6.     Klubi kohustub mitte avaldama Kliendiga seotud andmeid kolmandatele isikutele ilma Kliendi loata, välja arvatud seaduses sätestatud alustel jakorras.

6.7.     Klient annab käesolevaga Klubile nõusoleku oma isikuandmete, (sealhulgas nime, isikukood ja võlgnevuse andmete) töötlemiseks mahus, mis on vajalik Kliendi võlgnevuse menetlemiseks inkassofirma poolt ja/või info avaldamiseks krediidiinfos ja/või muul moel seotud Kliendi poolt täitmata kohustuste sissenõudmisega kolmandate isikutevahendusel.

7.  Vastutus

7.1.     Klubi spordirajatiste kasutamine toimub omal vastutusel, Klubi ei vastuta Kliendile ja tema külalistele Klubi territooriumil tekkinud vigastusteeest.

7.2.     Klubi ei vastuta Kliendi ja tema külaliste varale Klubi territooriumil tekkinud kahju eest. Klubi ei vastuta kappidesse jäetud esemete ega parklasse jäetud autode säilimiseeest.

8.  Lepingu kehtivuse muutmine jalõpetamine

8.1.     Klubil on õigus teha muudatusi Liikme- ja kliendilepingus, Üldtingimustes ja Hinnakirjas, teavitades sellest Klubi kodulehe või e-posti teel üks (1) kuuette.

8.2.   Muudatustega mittenõustumisel on Kliendil õigus ühe (1) kalendrikuu jooksul, arvates muudatustest teatamisest lepinguline suhe Klubiga üles öelda, teatades sellest Klubile kirjalikult ja täites kõik senisest Pooltevahelisest lepingulisest suhtest tulenevad kohustused. Kui Klient ei kasuta käesolevas punktis toodud õigust, loetakse, et Klient on vaikimisi avaldanud oma tahet aktsepteerida muudatused ja ei oma Klubi vastu pretensioone muudatusteosas.

8.3.   Kliendil on õigus kirjaliku avalduse alusel tähtajatu Liikmelepingust üles öeldavastavalt  Liikmelepingu sättele p.9-11 seotud perioodidele, teatades sellest Klubile. Kliendil on õigus kirjaliku avalduse alusel tähtajaline Liikmeleping üles öelda, teatades sellest Klubile ette vähemalt üks (1) kuu ning tasudes Kliendilepingus märgitud Treeningpaketitasu kahekordses summas.

8.4.   Liikmelepingus nimetatud teated teisele poolele peavad olema kirjalikkutaasesitamist võimaldavasvormis.

8.5.     Klubil on õigus takistada Klubisse sisenemast isikuid, kelle kliendistaatus onlõpetatud Liikmelepingu rikkumisetõttu.

8.6.   Lepingu lõpetamine ei mõjuta enne Lepingu lõppemist tekkinud rahaliste nõuete sissenõutavaks muutumist egarahuldamist.

Lisa 1. IDAKESKUS SPORT Liikmelepingule. Treeningpaketide kirjeldus.

Pakett IDAKESKUS GYM – sisaldab:

Piiramatu kasutamine jõusaalide LifeFitness ja HammerStrength.

Pakett IDAKESKUS SPORT – sisaldab:

Piiramatu kasutamine jõusaalide LifeFitness, HammerStrength ja Gruppitreeninguid (v.a. aqua-aeroobika)

Pakett IDAKESKUS SUPER-SPORT – sisaldab:

Piiramatu kasutamine jõusaalide LifeFitness, HammerStrength, Gruppitreeninguid ja Bassein.